Product added to basket

  • 0 Kurv

    Kurv overblik

    Du har ikke noget i din kurv endnu...
    Total (heraf moms: 0,00) 0,00

Handelsbetingelser

1 Salgs- og leveringsbetingelser Erhverv
1.1 Ved køb på løgismose.dk gælder nedenstående Salgs- og leveringsbetin-gelser Erhverv, medmindre der foreligger en anden af Løgismose Meyers A/S udarbejdet og underskrevet skriftlig aftale.
1.2 Disse Salgs- og leveringsbetingelser Erhverv går forud for andre købs-betingelser, som der måtte henvises til af dig, medmindre vi skriftligt har accepteret sådanne.


2 Udbyder
2.1 Udbyder er:
Løgismose Vin & Delikatesser A/S (Løgismose Meyers A/S), CVR 21924679
Nordre Toldbod 16, 1259 København K, e-mail: salg@lmfood.dk,
tlf. 33 32 93 32 (#2), mandag – fredag: kl. 9-16.


3 Kataloger, brochurer, salgsmateriale m.v.
3.1 Informationer angivet i brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægt eller lignende er ikke juridisk bindende for os, og vi forbeholder os ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til dig.
3.2 Ingen salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræf-telser eller lignende, må uden samtykke fra os kopieres og/eller anven-des over for tredjemand.


4 Tilbud
4.1 Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende.


5 Ordrer
5.1 Ordrer modtaget på hverdage inden kl. 12 leveres efterfølgende hver-dag. Ordrer modtaget lørdag/søndag og helligdage leveres inden for 2 hverdage.
5.2 Ordrer fremsendes til salg@lmfood.dk.
5.3 Direkte indsendte ordrer, ændringer eller udvidelser af ordrer er kun gældende, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os, hvori er an-givet sådanne ordrer, ændringer eller udvidelser af ordrer.
5.4 Vi påtager os intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse berettiger dig ikke til at annullere ordren, medmindre der er tale om en væsentlig forsin-kelse. Vi forbeholder os ret til at foretage delleveringer, medmindre an-det er aftalt.


6 Elektroniske dokumenter
6.1 Vi er berettiget til at fremsende alle former for dokumenter elektronisk, herunder pr. e-mail til dig. Dette omfatter blandt andet tilbud, ordrebe-kræftelser og fakturaer, kreditnotaer, rykkere, kontoudtog og rentenota-er.


7 Forbehold for levering
7.1 Alle skriftlige samt automatisk afgivne ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lockout, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthin-dringer m.v. samt med forbehold for uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører.
7.2 Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af ovennævnte grunde, er vi uden an-svar. Dette gælder, uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle fo-retage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer.


8 Risikoovergang
8.1 Vi bærer risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang eller for-ringelse, indtil levering har fundet sted.
8.2 Levering anses for sket, når salgsgenstanden er overdraget til fragtføre-ren.


9 Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr
9.1 Levering kan foretages i hele Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).
9.2 Ordrer på minimum 3.000 kr. ekskl. moms leveres fragtfrit. Ordrer un-der 3.000 kr. ekskl. moms tillægges fragtgebyr på 125 kr. ekskl. moms.
9.3 Tillæg:
• Levering hverdage mellem kl. 8 og 16: 0 kr.
• Levering hverdage mellem kl. 8 og 12 eller kl. 12 og 16: 500 kr. ekskl. moms.
• Levering hverdage i et bestemt tidsrum à 2 timer (f.eks. kl. 8-10 eller 10-12): 700 kr. ekskl. moms.
• Ekspres levering (cykelbud) af vin i Københavnsområdet, forudsat at vinene er på lager i vores butik på Nordre Toldbod, kan ske inden for 2-3 timer. Dog maksimalt 48 flasker: 125 kr. ekskl. moms.
• Ekspres levering (varebil) af vin i Københavnsområdet, forudsat at vinene er på lager i vores butik på Nordre Toldbod, kan ske inden for 2-3 timer. 225 kr. ekskl. moms.
• Ekspres levering (varebil) til øvrig Storkøbenhavn, med varer fra vo-res butik på Nordre Toldbod, kan ske inden for 2-5 timer. 500 kr. ekskl. moms
9.4 Skulle en ordre blive leveret ad flere gange grundet forskellige leve-ringstider, betales ikke yderligere leveringsomkostninger.
9.5 Såfremt en vare er udsolgt eller prisen er fejlbehæftet, vil vi hurtigst muligt rette henvendelse til dig. Informationer og priser er angivet med forbehold for såvel skrevne som elektroniske tryk- og tastefejl, unøjag-tigheder i de angivne specifikationer, leverandørernes prisforhøjelser og det endelige salg. I tilfælde af at prisfejlen er så stor, at du vidste eller burde vide, at prisangivelsen er forkert, kan vi annullere ordren.
9.6 Under ordreafgivelsen er det muligt for dig at sende en besked til os. En del kunder noterer her, at de gerne vil ringes op i forbindelse med leve-ringen. Sendes ordren med fragtmand, gives ønsket om opringning vide-re. Eftersom det er fragtmanden, som skal foretage opkaldet og har ud-giften hertil, kan vi ikke garantere, at opringningen rent faktisk foreta-ges.
9.7 Varer, der leveres med fragtbil, leveres som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadeplan. Vi tager forbehold for, at de fysiske forhold ved og på leveringsstedet skal kunne muliggøre levering som forudsat. Chaufføren afgør, om underlaget er tilstrækkeligt kørefast og egnet til afsætning.
9.8 Du skal kontrollere de leverede straks ved modtagelsen og undersøge det leverede for eventuelle transportskader. Ligeledes skal du kontrolle-re, om leverancen indeholder de korrekte varer i rette antal. Såfremt der er mangler eller fragtskade på varerne, skal dette påføres fragtbre-vet.
9.9 Såfremt du ikke opfylder din undersøgelsespligt efter ovennævnte punkt, kan du ikke påberåbe dig en mangel, som du var eller kunne væ-re blevet bekendt med, hvis du havde opfyldt din undersøgelsesforplig-telse.
9.10 Leveringsreklamation skal under alle omstændigheder ske senest 48 ti-mer efter, at du har modtaget varen. Reklamation skal ske ved henven-delse til vores kundeserviceafdeling på salg@lmfood.dk, således at vi kan rette eventuelle fejl. Mangler vil blive udbedret ved ombytning eller returnering af købesummen.
9.11 Der kan være tilfælde, hvor vi vil bede dig returnere den defekte vare, så vi kan undersøge den og/eller returnere den til vores leverandør. Du bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet inkl. emballagen, indtil du har været i dialog med os. Vi dækker dine omkostninger ved returne-ringen.
9.12 Vi påtager os i intet tilfælde andet videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende over for den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare.


10 Priser
10.1 Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, er de opgivne priser gældende liste-priser på tidspunktet for afgivelsen af den skriftlige ordrebekræftelse.
10.2 Alle i prislisten anførte priser er fritblivende og kan ændres uden varsel på grund af valutaændringer, afgiftsændringer, omkostningsforskydnin-ger og lignende, som vi ikke har kontrol over. Alle beløb er angivet i danske kroner ekskl. moms, andre afgifter og skatter.


11 Forbehold
11.1 Der tages forbehold for eventuelt udsolgte vine, skrive- og trykfejl samt force majeure.


12 Betaling
12.1 Alle betalinger skal fortages uden fradrag eller modregning senest fjorten (14) dage fra datoen for vores fremsendelse af ordrebekræftelse til dig.
12.2 Vi kan opkræve morarenter på 1,5 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker.
12.3 Vi forbeholder os ret til med forudgående skriftligt varsel at tilbageholde opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser Erhverv, indtil forfaldne beløb er betalt fuldt ud.


13 Returvarer
13.1 Der tages kun imod returvarer efter forudgående aftale med konsulent eller kundeservice. Returvaren skal som udgangspunkt være i original emballage i hele og ubrudte kolli. For returnering af vin er det en forudsætning, at vinen fortsat findes i vores sortiment i den pågældende årgang, for at vi kan tage vinen retur.
13.2 Da håndtering af returvarer giver dobbelte omkostninger i forbindelse med fragt, lagerhåndtering og administration, vil der ved kreditering bliver beregnet et gebyr på 10 % af det samlede beløb plus fragtomkostninger.
13.3 Returfragtomkostninger gældende for fastland og brofaste øer:
• Per ¼ eur palle: 160 kr. ekskl. moms
• Per ½ eur palle: 260 kr. ekskl. moms
• Per 1 hel eur palle 585 kr. ekskl. moms
13.4 Specielt forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.


14 Produktansvar
14.1 Vi er kun ansvarlige for personskade, hvis det bevises, at skaden skyl-des fejl eller forsømmelse begået af os. Bortset fra grov uagtsomhed er vi ikke ansvarlige for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræ-der, mens leverancen er i din besiddelse. På samme vilkår er vi ikke an-svarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af dig eller på og fra produkter, hvori disse indgår.
14.2 I den udstrækning vi måtte blive pålagt produktansvar overfor tredje-mand, er du forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang, som vores ansvar er begrænset i henhold til foranstående.


15 Begrænsninger i erstatningsansvar
15.1 løgismose.dk stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende løgismose.dk. Vi indestår ikke for ind-holdet eller rigtigheden af løgismose.dk og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af løgismose.dk. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af links til en tredjemands hjemmeside.
15.2 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller gen-skabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredje-parts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab) eller (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade). Vores samlede ansvar er under alle omstændighe-der beløbsmæssigt begrænset til det beløb, du har betalt os i henhold til den ordre, som erstatningsansvaret vedrører.
15.3 De i disse Salgs- og leveringsbetingelser Erhverv angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.


16 Persondata
16.1 For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, har vi brug for følgende oplysninger:
• Dit navn
• Dit arbejds telefonnummer
• Din arbejds e-mail
16.2 Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte varer og ydelser til dig og opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør-kundeforhold, der er etableret mellem din virksomhed og os ved dit køb. Vi kan også sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du har tilmeldt dig dette.
16.3 Den dataansvarlige er Løgismose Meyers A/S. Detaljerede kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.
16.4 Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med e-mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.
16.5 Oplysninger, som du har afgivet til Løgismose Meyers A/S, videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Dog vil vi kunne videregive sådanne oplysninger i forbindelse med et eventuelt salg af Løgismose Meyers A/S’ forretningsaktiviteter.
16.6 Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Du har også ret til at få rettet forkert registrerede oplysninger og til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne er blevet registreret. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Løgismose Meyers A/S via salg@lmfood.dk eller pr. brev.
16.7 Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).
16.8 I øvrigt gælder vilkårene i vores persondatapolitik.


17 Lovvalg
17.1 Disse Salgs- og leveringsbetingelser Erhverv er underlagt dansk ret. Københavns Byret er værneting.